Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.sport.swidnica.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Świdnicy
Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
tel. Centrala +48 74 8562800
faks +48 74 8568721
email: um@um.swidnica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-16

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.sport.swidnica.pl

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-04-14

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest:
Emilia Dadas – Biuro Obsługi Kancelaryjnej
dostepnosc@um.swidnica.pl
tel.+ 48 74 856 29 41.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 8562918 lub drogą elektroniczną: dostepnosc@um.swidnica.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynator ds. dostępności: Ewa Suchowińska
e-mail: dostepnosc@um.swidnica.pl
Telefon: +48 74 856 28 31

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Urzędu Miejskiego – ul. Armii Krajowej 49

Do budynku Urzędu Miejskiego prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Armii Krajowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia można przejść z parkingów, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejście jest płaskie i nie sprawia problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Biura Obsługi Kancelaryjnej.

W odległości 10 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

Budynek Urzędu jest budowlą czterokondygnacyjną dostosowaną są dla osób niepełnosprawnych – posiada windy, szerokie korytarze i odpowiednie toalety.

Skip to content