3. Wirtualny Bieg Bez Oponki – zapisy

Po raz trzeci zapraszamy wszystkich do udziału w 3. Świdnickim Biegu Bez Oponki, który trwać będzie w dniach 1-8 marca 2022 r. w ramach Tygodnia Walki z Otyłością.
Dla wszystkich, którzy pokonają 5 km biegając lub spacerując czeka upominek w postaci dedykowanej opaski biegowej.
Szczegóły w regulaminie.

Regulamin – 3. Świdnicki Bieg Bez Oponki

I. ORGANIZATOR
Organizatorem 3 Świdnickiego Biegu Bez Oponki jest Urząd Miejski w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, NIP 8840024797, REGON, 890718314 ( dalej jako: „Organizator”).

II. CEL
1. Propagowanie autorskiej akcji Świdnickiego Tygodnia Walki z Otyłością w ramach obchodów Światowego dnia Walki z Otyłością.
2. Popularyzacja wiedzy na temat otyłości.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

III. TERMIN, MIEJSCE I DYSTANS
1. Bieg odbywa się w formule biegu wirtualnego.
2. Bieg może odbywać się w dowolnym miejscu w Polsce.
3. Oficjalny start biegu ustala się w okresie od 1 do 8 marca 2022 roku.
4. Minimalna długość trasy to 5 km.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu może wziąć udział osoba, która poprawnie wypełni formularz zgłoszeniowy
dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDdaNbG0ufd-m6cv8E_OSjhu4R71LQEo4eTDQpY4hzzg3W9g/viewform
2. Rejestracja elektroniczna na bieg jest dostępna w terminie od 11 lutego do 28 lutego 2022 roku lub do wyczerpania puli startowej wynoszącej 250 miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia limitu miejsc.
3. Za udział Organizator zapewnia opaskę na głowę z logo wydarzenia.
4. Odbiór opasek na głowę z logo wydarzenia będzie możliwy od 09 marca 2022 roku w Informacji Turystycznej w Świdnicy, ul. Rynek 39-40., w godz.10-18 przez wszystkie dni tygodnia.
5. Organizator nie pobiera opłaty startowej za bieg.
6. Dozwolona forma pokonania dystansu: bieg, spacer marsz z pomocą kijków Nordic Walking.
7. W biegu mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku, którzy dokonają rejestracji.
8. Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich prawnych opiekunów.
9. Warunkiem ukończenia biegu jest:
a. Udokumentowanie aktywności w dowolnej aplikacji i przesłanie danych przebytego
dystansu w formie zdjęcia, trasy, mapy, itp. w komentarzu wydarzenia na portalu
społecznościowym https://www.facebook.com/events/704883213859976 lub na adres mailowy: a.todorowska@um.swidnica.pl
10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom.
11. Podczas biegu nie będzie prowadzona oficjalna klasyfikacja generalna oraz wiekowa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników 3 Świdnickiego Biegu Bez Oponki obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z Regulaminem.
3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne
przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w biegu oraz że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne
kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przez, w trakcie lub po biegu
spowodowane przez uczestników imprezy.
5. Podczas uczestnictwa w biegu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa ( w tym przepisów związanych z reżimem sanitarnym).
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu bez podawania przyczyn.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.
9. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Klauzula Informacyjna
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej 49. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w
następujący sposób:
– listownie na adres podany wyżej,
– przez e-mail: um@um.swidnica.pl
– telefonicznie: 74 8562827
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim kontaktować w następujący sposób:
– przez e-mail: iod@um.swidnica.pl
– telefonicznie: 74 8562823
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu potwierdzenia udziału w
„3 Świdnickim biegu bez oponki” na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości potwierdzenia wzięcia udziału w biegu.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym,
prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych
osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Odbiorcami będą również osoby, które będą odwiedzały ww. strony
internetowe związku z publikacją wyników Biegu.
6. Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.
Zgoda na wizerunek (nieobowiązkowo)
Uczestnik wydarzenia może wyrazić zgodę na wykorzystanie przesłanych zdjęć w związku z
udziałem w wydarzeniu, do celów promocyjnych i reklamowych przez Organizatora oraz
upublicznianie jego wizerunku na stronach internetowych miasta: www.um.swidnica.pl,
www.sport.swidnica.pl oraz profilu Facebook: ŚWIDNICA rynek z tradycjami

Klauzula Informacyjna
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą w
Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej 49. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w
następujący sposób:
– listownie na adres podany wyżej,
– przez e-mail: um@um.swidnica.pl
– telefonicznie: 74 8562827
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim kontaktować w następujący sposób:
– przez e-mail: iod@um.swidnica.pl
– telefonicznie: 74 8562823
3. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące wizerunku w celu promocji Miasta Świdnica oraz jego działań poprzez upublicznianie wizerunków na stronach internetowych wskazanych powyżej na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) związku z organizowanym biegiem.
4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a w przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie żadnych konsekwencji. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odbiorcami będą również osoby, które będą odwiedzały ww. strony internetowe.
6. Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

Skip to content