Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.sport.swidnica.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Świdnicy

  1. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

tel. Centrala +48 74 8562800

faks +48 74 8568721

email: um@um.swidnica.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.sport.swidnica.pl

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-04-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Duśko
e-mail: dostepnosc@um.swidnica.pl
Telefon: +48 74 856 28 41

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 8562918 lub drogą elektroniczną: dostepnosc@um.swidnica.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

W tej sekcji zostały zamieszczone wszelkie informacje, dotyczące dostępności architektonicznej wszystkich obiektów, w których siedzibę ma Urząd Miejski w Świdnicy.

W sumie jest ich pięć i w związku z tym, każdy obiekt został opisany osobno. Do każdego budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek główny Urzędu Miejskiego – ul. Armii Krajowej 49

Do budynku Urzędu Miejskiego prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Armii Krajowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia można przejść z parkingów, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejście jest płaskie i nie sprawia problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Biura Obsługi Kancelaryjnej.

W odległości 10 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

Budynek Urzędu jest budowlą czterokondygnacyjną dostosowaną są dla osób niepełnosprawnych – posiada windy, szerokie korytarze i odpowiednie toalety.

 

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego – ul. Armii Krajowej 47

Do budynku Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Armii Krajowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można również dojść łącznikiem znajdującym się na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego. Do wejścia można przejść z parkingów, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejście jest płaskie i nie sprawia problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu Stanu Cywilnego

W odległości 10 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego jest budowlą dwukondygnacyjną dostosowaną są dla osób niepełnosprawnych – posiada windę.

 

Wydział Transportu –  ul. Kolejowa 6 

Siedziba Wydziału zlokalizowana na piętrze budynku Dworca Autobusowego, do którego prowadzą strome schody.

W budynku brak jest windy. W otoczeniu budynku – przy ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na strome schody występują bardzo duże trudności lub nawet brak możliwości dostania się osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania – ul. Dworcowa 8

Siedziba zlokalizowana jest na parterze budynku Dworca Kolejowego.

Przy wejściu znajduje się podjazd.

Do budynku prowadzą niewielkie schody z poręczą.

Drzwi wyposażone są we wspomagacze.

Korytarze i drzwi wewnątrz budynku (za wyjątkiem pomieszczenia obsługi klienta) są wąskie.

Na parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na wąskie korytarze i pomieszczenia brak możliwości dostania się osób ze szczególnymi potrzebami do wszystkich pomieszczeń.

 

Referat Organizacji Pozarządowych i Referat Kultury – ul. Długa 33

Z tyłu budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze są szerokie, podłoga w dwóch kontrastowych kolorach.

Budynek posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w windę  z wypukłymi oznaczeniami pięter na przyciskach.

 

Skip to content